CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 03 – 2022

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 03 - 2022
NGÀYSÁNGCHIỀU
Chủ Nhật
06-03-2022
(04-02-Nhâm Dần)
Đại đức
Thích Minh Tuệ
Thượng tọa
Thích Trúc Thông Phổ
Chủ Nhật
13-03-2022
(11-02-Nhâm Dần)
 Đại đức
Thích Minh Tuệ
Chủ Nhật
20-03-2022
(18-02-Nhâm Dần)
 Thượng tọa
Thích Trúc Thông Phổ
Thứ Bảy – Chủ Nhật
26-27/03/2022
(24-25/02/Nhâm Dần)
KHÓA TU TRUYỀN THỐNG
Xin đăng ký trên web để quý Thầy tiện sắp xếp chỗ nghỉ và ăn uống.
Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 24/03/2022 (22/02/ND).
Đang ký tại đây: Đăng ký Khóa Tu Truyền Thống
BẢNG CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC THÁNG 03 – 2022

Chú ý:

Chương trình tu học Chủ Nhật và khóa tu cuối tháng đều tổ chức trên hai hình thức TRỰC TIẾP và ONLINE