Đạo Phật là đạo yêu đời HT Thích Thanh Từ giảng tại Virginia-USA, ngày 5-11-2000