THỜI KHÓA TU HỌC


03h30: Thức chúng

03h50: Lễ Phật

04h00: Tọa thiền

04h45: Phật tử tập tu xả thiền + Thiền hành 15 phút (nếu muốn)

05h15: Xả thiền

06h00: Điểm tâm

07h00: Lao tác

08h30: Học (nếu ngày học)

09h00: Nghỉ lao tác

10h45: Thọ trai

12h00: Nghỉ trưa

13h30: Thức chúng

14h00: Học (nếu ngày học)

15h00: Lao tác

16h30: Nghỉ lao tác và Tiểu thực

17h45: Thời khóa sám hối

19h00: Tọa thiền

19h45: Phật tử tập tu xả thiền + thiền hành 15 phút (nếu muốn)

20h30: Xả thiền

22h00: Chỉ tịnh