Video bài giảng: Vui với đạo tâm phiền não bất xâm – Thầy Minh Tuệ giảng tại Thiền viện Tuệ Quang

VUI VỚI ĐẠO TÂM – PHIỀN NÃO BẤT XÂM – Thầy Minh Tuệ

Thầy Minh Tuệ giảng tại Thiền viện Tuệ Quang vào ngày 19/06/2022 trong Khóa tu Một Ngày Thiền Tập( Chủ nhật hằng tuần)

SƠN CƯ BÁCH VỊNH bài 64
Âm:
Sơn cư trần cấu bất tương xâm,
Tự tại tiêu dao lạc đạo tâm,
Thử sự nhơn nhơn giai khả học,
Bổn lai phi cổ diệc phi câm.
Nghĩa:
Ở núi bụi nhớp chẳng vào mình,
Lòng đạo tiêu dao một cõi xinh,
Việc ấy mọi người có thể học,
Vốn không kim cổ cũng nghiêng chinh.